Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BOSSA T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK’nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.bossa.com.tr web sitesi içerisinde,

“Yatırımcı İlişkileri” Bölümünün “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bossa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Bossa, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Bossa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslar arası platformlarda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Bunun yanısıra, Tebliğ’in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ’in 4.5.5 nolu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir.”

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket’te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün sorumluluğunu Finans Müdürü Soner Sakın (ssakin@bossa.com.tr) ve Yatırımcı İlişkileri Şefi Sencer Doğru (sdogru@bossa.com.tr) yürütmektedir. İlgililere (322) 355 20 00 numaralı telefon ve (322) 346 75 54 nolu fakstan ulaşılabilir.

Birimin başlıca görevleri arasında:

 • Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
 • Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
 • Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
 • Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerineyollanmasını sağlamak,
 • Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2016 yılı içerisinde; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mailler yanıtlanmıştır.

2016 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP’ta 50 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2016 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından pay sahiplerinden telefon ve/veya e-mail yoluyla gelen talepler cevaplandırılmış; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.bossa.com.tr web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

02 Haziran 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve % 94,55 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir. Genel Kurul’a aynı zamanda elektronik ortamda ( E- Genel Kurul) katılım da sağlanabilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket’in imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz bulunmamaktadır.

Denetlenmiş 2016 yılı Finansal Tablolarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi’nde Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

TTK’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara dağıtılabilir karın minimum %20’si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde yasal süreler göz önüne alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket’e ait SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası mevcut olup Şirket’in web sitesinde (www.bossa.com.tr) yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca oluşturularak onaylanmıştır.

Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan dış denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Yönetimde görev alan personel başlığı altında yer almakta ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.bossa.com.tr’dir. Internet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1’de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Vizyon ve ana stratejiler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Bilgilendirme politikası
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
 • Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK’nın 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‟Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamındaki ilkeler ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet Sitemiz www.bossa.com.tr’de yayımlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki çalışmaları ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Çalışanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası mevcuttur. Politikamızın ana esasları aşağıdaki gibidir.

 • Personelini, ilke olarak; eğitimini yeni bitirmiş işe uygun adaylar arasından çağdaş seçme teknik ve yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır.
 • Deneyimsiz olarak işe alacağı yeni personelini; şirket kültürü, politikaları ve ihtiyaçları doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir.
 • Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil şekilde ölçer ve değerlendirir.
 • Personelin yaptığı işleri çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplar ve göreceli olarak sıralar. Bu verilerden yola çıkarak ücret yönetim modelini oluşturur.
 • Deneyim gerektiren üst yönetici kadrolarına ilke olarak çalışan personeli arasından seçim ve atama yapar.
 • İşe alış, iş değişikliği, rotasyon ve terfi gibi konularda Şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.
 • Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında iki yönlü bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.
 • Çalışanların fikirlerine değer verir ve ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır. Elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

2016 yılı içerisinde çalışanlarımızdan ayrımcılık ve benzeri konularda şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, oluşturduğu iş etiği kurallarına uymaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi yazılı ve sözlü eğitimler ve basılı kitapçıklar yoluyla sağlanmış ve tüm çalışanlardan iş etiği uygunluk bildirimleri alınmıştır.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar. Şirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü atıkları uygun şekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli atık kapsamına giren atıklar Çevre Bakanlığı’ndan lisanslı firmalara, niteliğine göre geri kazanım veya bertaraf (yakma, düzenli depolama,vb.) amaçlı gönderilmektedir.

Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak göstermektedir.

Çevre konusu ile ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri, icracı olmayan ve bağımsız üyelerden oluşmuştur:

İsrafil Uçurum

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)

Yusuf Uçurum

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)

İrfan Vural

Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız)

Bora Kocaman

Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız)

Fatma Uçurum

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Oğuz Uçurum

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Levent Uçurum

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK’nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2016 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme’de tanımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılında Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Bora Kocaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Sencer Doğru (Yatırımcı İlişkileri Şefi)

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan’ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan’ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu’nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Bora Kocaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim çalışmalarının ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : İrfan Vural (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Fatma Uçurum (Yönetim Kurulu Üyesi)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları’na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Komitelerde 2016 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimizin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İrfan Vural ve Bora Kocaman Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde yer almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması maksadıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonu belirlemiş ve bunu tüm çalışanları ile paylaşmıştır. Bu bilgiler, www.bossa.com.tr internet adresinde kamuya açıklanmıştır.

“Beklentiniz işimizdir” vizyonu ile tüm paydaşlarımıza (müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza) değer yaratmaya devam edeceğiz. Değer yaratma işini ise “doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olma” misyonu ile gerçekleştireceğiz.

Yönetim Kurulu yıl sonlarında yeni yılın bütçesinin hazırlanması aşamasında yöneticileri ile birlikte cari dönem ve 3 yıllık stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yaratılmasını sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu üç ayda bir kere düzenli olarak toplanarak şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı faaliyet raporları ile alınan kararların uygulama süreçleri hakkında bire bir bilgi sahibi olmaktadır. Bu raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karşılaştırmalarının yanında geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak inceleyerek hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.